MINISTRY OF SPIRITUAL
TRANSFORMATION
Sa isang nagkasala ay hinihiling ang kababaang loob, ang katapatan ng puso, na aminin ang kahinaan, magsisi
ng lubos, at dumulog sa Panginoon:

“Kung inaamin natin, ang mga pagkakasalang nagawa, Siya’y tapat at makatarungan, upang patawarin
ang ating mga kasalanan, at linisin tayo sa karumihan.”                                                              (I Juan 1:9)

Huwag mag-atubili sa paghingi ng tawad; sapat ng ikaw ay nagsisisi: huwag ipagpaliban ang pagkalungkot sa
kasalanan:

“Huwag mong ipagpaliban ang pagbabalik-loob sa Panginoon, at huwag ng magpatumpik-tumpik sa
araw-araw. Sapagkat ang kanyang poot ay maaaring dumating sa isang saglit.”                      (Eccl. 5:8-9)

Ang Diyos ay nagbibigay pansin sa makasalanang nagsisisi:

“O Diyos, hindi Mo itinataboy ang isang pusong nagsisisi’t nagpapakababa.”                  (Psalmo 50:19)

Maging tapat at mababang-loob sa pagkilala sa kasalanan at huwag ikubli sa Panginoon ang kasamaan:

“Ang sinumang nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi uunlad; datapwa’t ang sinumang
umaamin sa kasalanan at ito’y tinatalikdan ay magkakamit ng kapatawaran.”                        (Prov. 28:13)

Ang Panginoon na rin ang nagsasabi:

“Sa langit ay may higit na kagalakan ang isang nagkasala na nagsisi, kaysa siyam na po’t siyam na
mabuti na hindi nangangailangan ng pagbabalik loob.”                                                         (Lukas 15:7)

Ang mga apostoles ay nakaunawa rin ng mga paraan upang makamit ang patawad ng Panginoon. Sa kanilang
pangangaral ay kanilang sinabi:

“Magsisi kayo at magbalik-loob upang ang inyong mga kasalanan ay maparam.”                        (Act 3:9)

Ang makasalanan sa anumang sandali at pagkakataon ay nararapat dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng
Sakramento ng Pagpapatawad – ang pangungumpisal – sapagkat Siya ang nagsabi sa mga apostoles, tuloy sa
kanilang mga kahalili:

“Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo; ang sinumang inyong patatawarin sa mga kasalanan, ay
ipinatatawad sa kanila; at ang sinumang hindi ninyo patawarin ay hindi rin ipinapatawad sa kanila.”

SIMULA

Dahil sa matagal nang hangarin ni Santa Brigida na malaman ang bilang ng mga hampas na tinanggap ng ating
Panginoon, noong Kanyang Pagpapakasakit, isang araw ay nagpakita Siya at sinabing, “Tumanggap ako ng
5,475 hampas sa Aking katawan. Kung nais mong parangalan ang mga ito, bigkasin ang 15 Ama Namin at 15
Aba Ginoong Maria kasama ang mga sumusunod na panalangin (na itinuro sa kanya) sa buong isang taon.
Kapag tapos na ang isang taon, iyong naparangalan ang bawat isa sa Aking mga sugat.”

MGA PANGAKO

Ipinangako ng ating Panginoon ang mga sumusunod sa sinumang bumigkas sa mga Panalanging ito sa buong
isang taon.

Aking ililigtas mula sa purgatoryo ang 15 mga kaluluwa sa kanyang angkan.

14 na kaluluwa sa kanyang angkan ang magbabalik-loob.

Sinuman ang bumigkas sa mga panalanging ito’y magtatamo nang pinakamataas na antas ng kabanalan.

15 araw bago sumapit ang kanyang kamatayan, ibibigay ko sa kanya ang aking kamahal-mahalang katawan
upang kanyang maligtasan ang walanag hanggan kagutuman; ibibigay ko sa kanya ang aking kamahal-
mahalang dugo para inumin upang di-mauhaw magpasawalang hanggan.

15 araw bago sumapit ang kanyang kamatayan ay magkakaroon siya ng matinding pagsisisi para sa lahat ng
kanyang mga kasalanan at ganap na kamalayan sa mga ito.

Ihaharap ko sa kanya ang matagumpay kong krus bilang tulong at panangga sa pagsalakay ng kanyang mga
kaaway.

Bago siya mamatay ay darating akong kapiling ang pinakamamahal at minumutya kong Ina.
Buong giliw kong tatanggapin ang kanyang kaluluwa at dadalahin ito sa walang hanggang kaligayahan.

At pagkarating doon ay pagkakalooban ko siya ng natatanging inumin mula sa bukal ng aking kabanalan, bagay
na hindi ko gagawin sa mga hindi bumigkas ng aking mga panalangin.

Ipinaaalam sa mga sinumang namumuhay sa kasalanang mortal nang may 30 taon, subalit bibigkasin nang
buong taimtim o may balak bigkasin ang mga panalanging ito, ang lahat ng mga kasalanan niya ay patatawarin
ng Panginoon.

Ipagtatanggol ko siya laban sa mga tukso.

Pangangalagaan at babantayan ko ang kanyang limang pandama. (senses)

Maliligtas ang kanyang kaluluwa sa walang hanggang kamatayan.

Makakamit niya ang lahat niyang hihilingin mula sa Diyos at sa mahal na birhen.

Kung hambambuhay siyang gumagawa nang kanyang sariling kalooban at mamamatay kinabukasan, ang
kanyang buhay ay palalawigin.

Sa tuwing bibigkasin ninuman ang mga panalanging ito, magkakamit siya ng 100 araw na indulhensiya.

Makatitiyak siyang makakasama sa kataas-taasang koro ng mga anghel.

Sinuman ang magturo ng mga panalanging ito sa ibang tao ay magtatamo ng patuloy na kaligayahan at
kabutihang nararapat magpasawalang hanggan.

Doon, kung saan binibigkas ang mga panalanging ito o maaaring bigkasin sa hinaharap, ang Diyos ay naroroon
sa pamamagitan ng kanyang grasya.

Lahat ng mga pribilehiyong ito’y ipinangako kay Santa Brigida sa pamamagitan ng isang larawan ng ating
Panginoonong Hesukristo na nakapako sa Krus, sa kundisyon na bibigkasin niya ang mga ito araw-araw;
ipinangako rin ang mga ito sa lahat nang bibigkas nito nang buong taimtim, araw-araw, sa loob ng isang taon.

Sinuman ang makakatupad nito sa loob ng isang taon at kasama nito ay makapagdarasal ng 15 Ama Namin at
15 Aba Ginoong Maria sa araw-araw, ay makapagdarasal ng mga panalangin na kasing-dami ng bilang ng mga
hampas na tinanggap ng ating Panginoon sa panahon ng Kanyang pagpapakasakit. Isinama ni Hesus ang mga
Pinakadakilang Pangako sa pagsasakatuparan ng mga debosyong ito, para sa kapakanan ng mga tumutupad
sa Banal na Gawaing ito, nang may pananampalataya at pananalig.


Unang Panalangin
Isang Ama Namin at isang Aba Ginoong Maria

O Hesukristo, katamisang walang hanggan sa mga umiibig sa Iyo, kagalakang hinihigitan ang lahat ng
kagalakan at lahat ng mithiin, kaligtasan at pag-asa ng lahat ng makasalanan, sa pag-ako sa kalikasan ng tao,
kahit sa sumandaling panahon, nang dahil sa pagmamahal sa amin, iyong pinatunayang,  wala Kang higit na
dakilang hangarin kundi makapiling ang lahat ng tao. Mangyaring Iyong alalahanin ang lahat ng paghihirap na
Iyong tiniis mula sa unang sandali nag ikaw ay ipaglihi, at lalo na ang iyong pagpapakasakit, ayon sa iniatas at
itinalaga ng Banal na plano magpasalawalang hanggan.

Alalahanin Mo, O Panginoon na pagkatapos mahugasan ang mga paa  ng Iyong mga alagad noong Huling
Hapunan, ibinigay Mo sa kanila ang iyong Kamahalmahalang Dugo at Katawan. Inaliw Mo sila habang
isinasalaysay ang nalalapit Mong Pagpapakasakit.

Alalahanin ang kalungkutan at kapaitang dinanas ng iyong Kaluluwa habang ikaw ay nagdarasal:

“Ang kaluluwa Ko’y tigib ng hapis hanggang sa pagpanaw.”

Alalahanin Mo ang lahat nang takot, dalamhati at sakit na iyong ipinagdusa bago Ka ipinako sa krus, nang sa
kasibulan ng Iyong buhay pagkatapos Mong magdasal ng tatlong beses na magkakahiwalay, habang tigmak sa
dugo, ikaw ay ipinagkanulo  ng isa sa iyong mga alagad na si Hudas. Dinakip Ka ng taong bayan na Iyong
hinirang at pinarangalan. Pinaratangan Ka ng mga bulaang saksi at walang katwirang hinatulan ng tatlong mga
hukom noong kapanahunan ng dakilang Paskuwa. Iyong alalahanin na kinuha ang iyong balabal at pagkaraan,
ibinalabal sa iyo ang mga pagkutya. Pinagbubugbog ang Iyong mukha at ang Iyong ulo’y pinutungan ng
koronang tinik. Ang Iyong mga mata’y binulag ng dugo. Itinali ka sa isang haligi, nalupaypay sa mga hagupit at
niyanig sa mga insulto at pang-aabuso.

Bilang alaala sa lahat nang pasakit at pagdurusa na Iyong tiniis bago sumapit ang iyong paghihirap sa Krus,
Iyong marapating nawa bago ako mamatay,ako ay makapagkumpisal na may tunay na pagsisisi, mapatawad na
lahat ang aking mga kasalanan. Amen.

Ikalawang Panalangin
Isang Ama Namin at Isang Aba Ginoong Maria

O Hesus, Tunay na kalayaan ng mga Anghel, paraiso ng Kagalakan, alalahanin ang labis na takot at
kalungkutang Iyong tiniis, nang paligiran Ka ng Iyong mga kaaway, na mistulang mga matatapang na leon, at sa
pamamagitan ng libu-libong mga hampas, insulto, paglaslas at mga hindi napabalitang kalupitan ay nagparusa
sa Iyo nang kusa.

Sa pamamagitan ng mga parusa at mga salitang mapang-insulto, isinasamo ko sa Iyo, O aking Manunubos, na
iligtas ako sa lahat ng aking kaaway, nakikita man o hindi. Nawa’y aking makamit ang kaganapan ng walang
hanggang kaligtasan sa Iyong pagkakandili. Amen.

Ikatlong Panalangin
Isang Ama Namin at Isang Aba Ginoong Maria

O Hesus, Lumikha ng Langit at Lupa, Ikaw na hindi nasasaklaw o natatakdaan! Ikaw na lumulukob at lumilingap
sa lahat nang mga nilalang na nasa ilalim ng Iyong makapangyarihang pagmamahal, alalahanin Mo ang
napakapait na sakit na Iyong tiniis, ng sa pamamagitan ng malaki’t mapupurol na mga pako at mga palo na
sunod-sunod na inihampas sa Iyo, ay ipinako ng mga Hudyo ang mga banal Mong kamay at paa sa Krus.
Alalahanin O Panginoon, ang iyong walang katapusang dalamhati, nang ang Iyong malulupit at nagagalit na
tagaparusa’y hindi nasiyahan sa kanilang kalupitan ay pinalaki pang lalo ang Iyong pagpapakasakit nang
kanilang iunat ang iyong katawan sa Krus at nilisad ang Iyong mga buto na walang awa nilang pinaghatak ng
pahiwalay ang mga ito.

Isinasamo ko sa Iyo, O Hesus, bilang alaala at tigib ng pagmamahal na pagdurusang ito sa Krus, na
ipinagkaloob Mo sa akin ang biyaya ng katakutan at ibigin Ka. Amen.

Ikaapat na Panalangin
Isang Ama Namin at Isang Aba Ginoong Maria

O Hesus, Makalangit na Manggagamot, na itinaas sa Krus upang ang mga sugat namin ay mapagaling ng Iyong
sugat! Alalahanin Mo ang mga pasa at kahinaang Iyong tiniis sa iyong buong Katauhan, mga kirot na kailanman
ay walang makapapantay. Mula ulo hanggang sa Iyong talampakan, walang bahagi ng Iyong Katawan ang hindi
nananakit, hindi Ka tumigil sa pagdarasal sa Iyong Banal na Ama para sa Iyong mga kaaway, nang wikain mong:

“Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”

Sa pamamagitan ng Iyong dakilang habag, at bilang alaala ng pagdurusang ito, ang pag-alaala nawa ng Iyong
pinakamapait na pagpapakasakit ang makapagdulot sa amin ng isang tunay na pagsisisi at kapatawaran para
sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen.

Ikalimang Panalangin
Isang Ama Namin at Isang Aba Ginoong Maria

O Hesus, Salamin ng Walang Hanggang Kaluwalhatian, alalahanin Mo ang kalungkutang Iyong nadama nang
makita sa kaliwanagan ng Iyong Kabanalan ang kapalaran ng mga maliligtas sa kapakinabangan  ng Iyong
Banal na Pagpapakasakit. Kasabay nito, nakita Mo rin ang kawan ng masasama na mapapahamak dahil sa
kanilang kasalanan, na nagparaing sa Iyo ng buong kapaitan gawa ng kanilang kawalang pag-asam na
pagkaligaw at kasawiang palad.

Sa pamamagitan ng di-maarok na lalim ng Iyong awa at lalung-lalo na sa pamamagitan ng kabutihang iyong
ipinamalas sa butihing magnanakaw ng iyong winika sa kanya:

“Sinasabi ko sa Iyo: ngayong araw na ito’y isasama kita sa Paraiso.”

Nagsusumamo ako, o Katamis-tamisang Hesus, na sa oras ng Aking kamatayan, ako ay kaawaan Mo. Amen.
more >>>
MGA PANGAKO NG PATAWAD NG
ATING
PANGINOONG HESUKRISTO

Patawad, Oh Diyos ko,
Patawad – Ang daing ko,
Patawad sa aking mga sala.
Patawad ang nag-aalab na nasa.


Ito ang daing ng isang makasalanan sa Panginoon na sa kaniya’y
lumikha, sa Diyos na kanyang pinagkasalaan. Makatarungan ang
Diyos, nagbibigay ng gantimpala sa mabubuti at nagpaparusa sa
mga masasama. Gayon man, Siya’y bukal din ng awa. Ang banal
na kasulatan at ang kasaysayan ng sangkatauhan, ay
nagtataglay ng mga katiyakan, at pangako ng pagpapatawad, ng
Panginoon.